MANEVİ TAZMİNATIN ANLAMI


Mevzuat hükümlerimizde manevi tazminatın bir tanımı yapılmamış olmakla maddi tazminat gibi manevi tazminatın da zarar kavramı içerisinde değerlendirilmesi yerinde bir değerlendirme olacaktır. Maddi zarar genellikle malvarlığında bir eksilme olarak tanımlandığına göre manevi zararı da kişi varlığında eksilme(TBK md. 49 TBK md. 58) olarak belirtebiliriz. Manevi tazminat acı, üzüntüyü giderme ve öfke yatıştırma parasıdır.

Manevi tazminat “hükmedilecek manevi tazminatın sadaka niteliği taşımasından sakınılması gerektiği ve buna karşılık da tatmin işlevini yerine getirip zarara uğrayanda bir huzur hissi, bir tatmin duygusu yaratması gerektiği” şeklinde belirtilmektedir.

Manevi tazminat konusunda bir başka görüş ise cezalandırma işlevidir. Aslolan insan yaşamıdır ve bu yaşamın yitirilmesinin yakınlarında açtığı derin üzüntüyü hiçbir değerin gidermesi mümkün değildir. Burada amaçlanan sadece zarar görene bir parça olsun rahatlama duygusu vermek değil aynı zamanda zarar verene daha dikkatli ve özenli davranması, bundan böyle zarar verici eylemlerden sakınması için caydırıcı etki sağlayacak bir bedel ödetilmesidir.

MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLMENİN KOŞULLARI

a. Hukuka aykırı biçimde bedensel zarar veya ölüme sebep olunmalıdır.
b. Zarar ile eylem arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.
c. Zarar veren az veya çok kusurlu olmalı, sorumluluğunu gerektiren koşullar bulunmalıdır.
d. Maddi tazminattan farklı olarak zarar gören, bedensel zarara uğramasa bile fiziksel kişilik değerleri etkilenmiş; eylem veya olay ruhsal sarsıntı veya sinir bozukluğu yaratmış olmalıdır.
e. Beden bütünlüğü bozulan veya ölümden etkilen bazı kişiler zarar gördükleri kesin olmakla birlikte hiç maddi tazminat alamamış veya aldıkları maddi tazminat yetersiz kalmış olmalıdır.

MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR


a. Suçun ve Eylemin Niteliği
Suç ve eylemin kasıtlı veya taksirli oluşuna, işleniş biçimine, eylemcinin sabıkasına ve daha önce benzer bir suç eylemleri olup olmadığına, ceza uygulanırken ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenlerin dikkate alınıp alınmadığına bakılarak, suç ve eylemin toplumda yarattığı tepkinin derecesine göre bir değerlendirme yapılmalı; hükmedilecek tazminatın caydırıcı etkisi göz ününe alınmalıdır.
b. Olayın ve Eylemin Ağırlığı
Kusur ve sorumluluk tutarlarını belirlemede temel unsurlardan biri olmakla birlikte eylemin ve olayın kişileri etkileme derecesi ile toplumda algılanış ve yankılanış biçimidir.
c. Meslek Yaşamının Sona Ermesi ve Ekonomik Geleceğin Sarsılmasında Ölçü
Haksız eylem sonucu bedensel zarara uğrayan kişinin, zarar gören organı yüzünden meslek hayatı sona ermişse veya o kişi meslek değiştirmek zorunda kalmışsa manevi tazminat tutarı belirlenirken mahkeme bu gibi özel durumları ayrıca dikkate almalıdır. Ekonomik geleceğin sarsılması durumu yalnız meslek değiştirmek zorunda kalanlar için değil bir işi ve kazancı olmayanlar ya da henüz çalışma hayatına atılmamış bulunanlar için de söz konusu olacaktır.