Bu soru sürekli sorulan ancak kelime kökü dolayısıyla birçok kişinin kafasını karıştıran bir kelimedir. Rücu genel anlamı ile sigorta şirketinin davalı tarafa ödediği miktarı kusurlu taraftan talep etmesidir.
Bir örnek vermemiz gerekirse bir yolcu bir sürücü olsun. İki kişi trafikte seyrederken sürücü dikkatsizlik yüzünden araba ile kaza yapsın. Bu kaza tek taraflı olarak yani kontrolünü kaybederek veya aşırı hızdan dolayı meydana gelmiş olsun. Kaza sonrası yolcu konumundaki kişi bedeni olarak bir hasar görürse alacağı heyetle birlikte sigorta firmasından tazminat talep edebilir. Bu durumda sigorta firması kişiye yaptığı tazminatı kazada %100 olarak kusurlu gördüğü sürücüden talep etmesi olayıdır aslında rücu. Bir taraftan yolcu konumundaki kişinin mağduriyeti giderilirken diğer yandan sigorta firması ödediği bedeli kazada kusuru olan kişiye yükleyebilir.

TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINA GÖRE SİGORTACININ SİGORTALISINA RÜCU EDEBİLECEĞİ DURUMLAR
1- Kazanın, işletenin ve eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin “kasti bir hareketi veya ağır kusuru” sonucu olması
Örneklerle açıklamak gerekirse, kaygan zeminde ani fren yapma, hatalı sollama, mucurlu yolda hızını kesmeme, kavşaklara ve dönemeçlere hızla girme, geçme yasağına uymama, kırmızı ışıkta durmama, uykusuz ve yorgun uzun süre araç kullanma gibi durumlarda, kaza yapan sürücü yüzde yüz (tam kusurlu) bulunabilir ise de, bunlar “dikkatsiz ve tedbirsizce, kurallara ve yasaklara aykırı” olarak araç kullanma kapsamında olup, kasıtlı veya kasta yakın bir ağır kusur sayılamaz. Bu nedenle, bu gibi durumlarda sigortacının dönme (rücu) hakkından söz edilemez.

2- Aracın gereken ehliyetnameye sahip olmayan kişilere kullandırılması(Nedensellik bağı yoksa)
Motorlu aracın ehliyetsiz kimseler veya taşıta uygun sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında bir kaza olursa, üçüncü kişilere tazminat ödeyen sigortacı işletene rücu edebilecektir. Kazanın nedeni, sürücünün ehliyetsiz olması ya da sürücü belgesinin yetersizliği değilse, (arada nedensellik bağı bulunmuyorsa) sigortacının işletene dönme (rücu) hakkı olmaması gerekmektedir.

3- Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ya da alkol almış ve bu yüzden güvenli araç sürme yeteneklerini kaybetmiş sürücülerin kaza yapmaları (Nedensellik bağı yoksa)
“ Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.”
Genellikle sigorta rücu durumlarında, sürücünün alkollü oluşu yeterli neden sayılmayıp, kazanın alkolün etkisi altında meydana gelip gelmediği araştırılmakta, başka bir deyişle alkollü araç sürme ile kazanın oluşu arasında “nedensellik bağı” aranmaktadır.

4- İstiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması (Nedensellik bağı yoksa)
Taşıma sınırı üstünde yolcu ve yük alınması, gabari dışı ve dingil ağırlıklarını aşacak şekilde ve yol koşulları dikkate alınmadan yükleme yapılması yasaklanmıştır. Yetkili makamlarca tespit edilmiş olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması” rücu nedenleri arasında yer almış ise de, Yargıtay kararlarına göre, sırf yükleme (istiap) sınırının aşılmış olması, sigortacıya dönme (rücu) hakkı vermez. Ayrıca, kazanın oluşu ile yükleme sınırının aşılması arasında “nedensellik bağı” kurulabilmelidir. Başka bir deyişle, kaza, yükleme sınırının aşılması yüzünden meydana gelmiş olmalıdır. Bu konuda örnek karar aşağıdadır:
“Aracın ruhsatında belirtilen istiap haddinden fazla yük ve yolcu taşınması halinde oluşan hasar ve zararlar sigorta güvencesi dışında bırakılmıştır. Ancak, Dairemiz, bu istisna hükmünü uygularken, gerçekleşen riziko ile istiap haddinden fazla yük ve yolcu taşıma arasında “uygun nedensellik bağı”nın bulunmasını ve ancak kazanın salt bu nedenle meydana gelmesi koşulu ile riziko ve hasarın sigorta güvencesi dışında olduğunu kabul etmektedir. Oysa, uzman bilirkişi raporunda istiap haddinin aşılması ile kaza arasında doğrudan sebep-sonuç ilişkisi bulunmadığı saptandığına göre, davanın kısmen kabulü gerekir.”
(HGK.05.12.2001, E.2001/11-1109 K.2001/1108)

5- Aracın çalınması veya gasp edilmesinin, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru sonucu olması
“Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gaspedilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gaspedilme olayında işletenin kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse” tazminatı ödeyen sigortacı işletene karşı dönme (rücu) hakkını kullanabilir.

6- Yetkili makamdan izin alınmadan yarış düzenlenmesi ve özel sigorta yaptırılmaması
Yetkili makamdan izin alınmaksızın düzenlenen bir yarışta vuku bulan zararlar, zarara sebep olan motorlu aracın sorumluluk sigortacısı tarafından karşılanır. Böyle bir durumda, sigortacı yarış için özel bir sigortanın yapılmamış olduğunu bilen veya gerekli özenin gösterilmesi halinde bilebilecek olan işleten veya işletenlere rücu edebilir.”

7- İşletenin (taşımacının) yetki belgesi almadan yolcu taşıması
Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması yüzünden meydana gelmiş ise, zarar görenlere tazminat ödeyen sigortacı, işletene (taşımacıya) rücu edebilmektedir.
Taşımacılık yapacak ve benzer faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin ilgili Bakanlıktan yetki belgesi almaları zorunludur. Yetki belgesi alınmadan taşımacılıkla ilgili herhangi bir faaliyette bulunulamaz. Ayrıca yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine kaydedilmeyen ve taşıt kartı bulunmayan taşıtlar taşımalarda kullanılamaz. Taşımacı, teknik şartlara uymayan taşıtları trafiğe çıkarmamak zorundadır.

8- Tehlikeli ve zararlı maddelerin izin ve önlem alınmadan taşınması
Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli izin ve tedbirler alınmadan taşınması yasaktır. Tazminatı gerektiren olay, patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise zarar görenlere tazminat ödeyen sigortacı, işletene rücu edebilecektir.

Sigorta şirketinin rücu hakkı zaman aşımı 10 yıl ile sınırlandırılmış durumdadır.