5684 sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir. Kendisine yapılan başvurulara konu olan uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir şekilde çözülmesi hedefinden yola çıkan Komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik bir alternatif sunmaktadır.

Sigorta Tahkim komisyonu kimlerden oluşur?

Komisyon Başkanlığı, biri Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi, ikisi Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (Birlik) temsilcisi, biri tüketici derneği temsilcisi, biri de Bakanlıkça belirlenen akademisyen hukukçu temsilci olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Kimler Başvurabilir?

Uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşu, Sigorta Tahkim Komisyonu’na üye ise ve başvuruda bulunduğunuzda sigorta kuruluşu talebinizi tamamen veya kısmen reddettiyse veya talebinize başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü (Trafik Sigortasında 15 gün) içinde yazılı olarak cevap vermediyse başvuru formunu eksiksiz doldurup ekindeki belgelerle birlikte Komisyona şahsen ya da postayla başvuruda bulunabilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu Nasıl Çalışır

Beş bin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz üzerine hakem kararının icrası durur. İtiraz talebi münhasıran bu talepleri incelemek üzere Komisyon tarafından teşkil edilen hakem heyetlerince incelenir. İtiraz talebi hakkında işin heyete intikalinden itibaren iki ay içinde karar verilir. Kırk bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında yapılan itiraz üzerine verilen karar kesindir. Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için temyize /istinafa gidilebilir.
2018 yılında Komisyona gelen başvurulara bakıldığında 106.274 hayat dışı branşlarda, 538’i ise hayat branşında olmak üzere toplam 106.812 adet başvuru yapılmıştır. Başvuruların %92’sini Trafik sigortası oluşturmaktadır. Sigorta hakemlerince (% 53,37) başvuruda belirtilen tazminat talebinin tamamı kabul edilmişken, (% 28) başvuru sahiplerinin taleplerinin kısmen kabul edildiği, (% 18,61) ise talep edilen tazminatın reddedildiği görülmektedir. Hakemlerce 2018 yılında ortalama çözüm süresi 74 gün olarak gerçekleşmiştir. İtiraz hakem heyeti ortalama çözüm süresi ise 43 gündür.

2018 yıl sonu itibariyle sigorta hakemliği listesine kayıtlı olup fiilen görev yapan 175 sigorta hakemi ve 45 itiraz hakemi bulunmakta olup, başvuru ücretleri uyuşmazlığa konu miktar 0 – 5.000 TL arasında ise başvuru ücreti 100 TL, 5.001 – 10.000 TL arasında ise 250 TL, 10.001 ve 20.000 TL arasında ise 350 TL ve 20.001 TL ve üzeri ise uyuşmazlık tutarının %1,5’u olarak belirlenmiştir.